Η μνήμη και ο ρόλος των μουσείων στη δυναμική των πόλεων